Co je to nemocniční zástavní právo?

25. dubna 2020

Nemocniční zástavní právo

Nemocniční zástavní právo

Nemocniční zástavní právo je právo přiznané nemocnicím a poskytovatelům pohotovostních služeb, které jim umožňuje požadovat úhradu za své služby z peněz vymožených poškozenou osobou v rámci nároku na náhradu škody na zdraví proti osobě, která škodu způsobila. Výraz: „zástavní právo nemocnice“ je zkratka pro „zástavní právo nemocnice a záchranné služby“. Jedná se o právo vytvořené zákonem, které vzniká automaticky a často je doprovázeno písemným oznámením o nemocničním zástavním právu, ačkoli to není vyžadováno. Zástavní právo se vztahuje pouze na naléhavé situace a na přiměřenou a nezbytnou zdravotní péči poskytnutou v důsledku naléhavé situace po stanovenou dobu.

Proč jsem obdržel oznámení o nemocničním zástavním právu?

Nejspíše jste ho obdrželi, protože jste byli nedávno ošetřeni v nemocnici kvůli zranění, které bylo způsobeno nedbalostí někoho jiného. Když se vám stane nehoda, ať už se jedná o autonehodu, pokousání psem nebo jakýkoli jiný typ nehody, pokud má ošetřující nemocnice podezření, že ji způsobil někdo jiný, podá zástavní právo, aby zabránila této osobě nebo její pojišťovně vyřešit váš případ bez zaplacení účtů nemocnice. Tím, že podají zástavní právo v okresních záznamech a zašlou vám písemné oznámení, upozorní jakéhokoli právníka, který vás zastupuje, i jakoukoli pojišťovnu zastupující osobu, která způsobila vaše zranění, že nezaplacení jejich nároku bude mít za následek, že budou žalovat přímo tyto osoby.

Kdy vzniká zástavní právo nemocnice?“

Podle texaského majetkového zákoníku 55.002(a) je nemocnicím automaticky přiznáno zástavní právo proti „žalobě nebo nároku fyzické osoby, které byly poskytnuty nemocniční služby za zranění způsobené nehodou, která je přičítána nedbalosti jiné osoby“. Zjednodušeně řečeno, pokud jste zraněni v důsledku nedbalosti jiné osoby tak, že proti ní můžete vznést nárok na náhradu způsobené škody, zástavní právo nemocnice za související péči se k vašemu nároku připojí okamžitě. Aby se zástavní právo připojilo, musí být pacient přijat do nemocnice na pohotovostní lékařskou službu do 72 hodin od události, která si péči vyžádala. Pohotovostní lékařské služby jsou definovány jako „služby, které slouží k reakci na pociťovanou potřebu okamžité lékařské péče a k zabránění smrti nebo zhoršení fyziologického nebo psychického onemocnění nebo zranění“. Dokud má poskytovatel důvodné přesvědčení, že osoba potřebuje okamžitou lékařskou péči, a péči v souladu s tím poskytne, zástavní právo vzniká. Zástavní právo se vztahuje jak na přijímající nemocnici, tak na nemocnici, do které je osoba převezena k ošetření téhož zranění. Obdobné zástavní právo na pohotovostní lékařské služby se poskytuje poskytovatelům pohotovostních služeb, jako je záchranná služba nebo pohotovostní lékaři v okresech s méně než 800 000 obyvateli. Po vzniku zástavního práva poskytovatel oznámí pohledávku tím, že ji vloží do okresní evidence.

K čemu se váže zástavní právo nemocnice?

Zástavní právo nemocnice se váže k jakémukoli samotnému případu újmy na zdraví, jakož i k vyrovnání nebo rozsudku, který z něj vyplývá. Viz texaský majetkový zákoník 55.003. Neváže se na plnění z odškodnění pracovníka ani na vlastní pojistnou smlouvu o neveřejném pojištění odpovědnosti poškozeného. To znamená, že zástavní právo se nevztahuje na vlastní pojistnou smlouvu nepojištěného/podpojištěného řidiče, protože se nejedná o „veřejné pojištění odpovědnosti“. Nevztahuje se také v některých případech na zaměstnavatele na železnici.

Jakou léčbu pokrývá nemocniční zástavní právo?

Nemocniční zástavní právo se vztahuje na prvních 100 dnů neodkladné zdravotní péče poskytnuté původní nemocnicí nebo nemocnicí, do které je pacient převezen k ošetření. Hrazena je pouze přiměřená a nezbytná částka za služby – nesmí překročit přiměřenou sazbu. „Zástavní právo na pohotovostní lékařské služby“ je omezeno na maximálně 1 000,00 USD a pokrývá pouze poplatky lékaře pohotovostní služby za prvních sedm dní pohotovostní péče.

Jak zdokonalit zástavní právo nemocnice?“

Aby bylo možné zástavní právo uplatnit, musí být „zdokonaleno“. Zástavní věřitel je povinen zaslat písemné oznámení o zástavním právu pacientovi a také podat oznámení o zástavním právu na okresním úřadě, kde byly služby poskytnuty. Oznámení musí být dále podáno před vyplacením peněz poškozenému. Pokud tedy po dopravní nehodě pojišťovna jiného řidiče vyplatí poškozenému peníze dříve, než je podáno zástavní právo, nemá nemocnice vůči pojišťovně žádný nárok.

Koho se týká zástavní právo nemocnice?

Jakmile je zástavní právo „zdokladováno“, je o něm pro účely zákona automaticky informován každý. To znamená, že pojišťovny, které vyplácejí vyrovnání, a právníci, kteří vybírají a rozdělují prostředky z vyrovnání pro poškozené, musí u okresního úředníka zkontrolovat, zda nebylo podáno oznámení o nemocničním zástavním právu. Pokud se jim nepodaří najít a respektovat dokončené zástavní právo, má nyní poskytovatel záchranné služby přímý důvod k žalobě proti nim za vyplacení finančních prostředků, aniž by nejprve vypořádal zástavní právo. Pokud tedy váš právník obdrží oznámení o zástavním právu nemocnice, musí s ní jednat a vypořádat se, jinak by mohl být žalován přímo příslušným poskytovatelem pohotovostních služeb. Poskytovatel si rovněž ponechává právo žalovat i poškozeného.

Musíte zaplatit nemocnici, pokud není podáno zástavní právo?

Ať už zástavní právo existuje, nebo ne, stále máte povinnost zaplatit nemocnici účty. Pokud tak neučiníte, má nemocnice čtyři roky od data poskytnutí služeb na to, aby vás zažalovala a účty vymáhala. Texaský zákon o nemocničním zástavním právu pouze rozšiřuje regresní nárok, který může nemocnice uplatnit vůči viníkovi, jeho pojišťovně a/nebo zástupcům a vašemu právnímu zástupci, pokud některý z nich po oznámení o zástavním právu nerespektuje zástavní právo.

Co mám dělat s oznámením o nemocničním zástavním právu?

Pokud již máte právníka zabývajícího se újmou na zdraví, měli byste oznámení o nemocničním zástavním právu předat svému právníkovi. Pokud advokáta nemáte a vaše zranění zavinila jiná osoba, měli byste se poradit s advokátem. Nikdy neřešte svůj nárok vůči nedbalé osobě, aniž byste se ujistili, že máte dostatek peněz a/nebo plán na vypořádání nemocničního zástavního práva. Pokud jste zranění zavinili vy, nemůže zástavní právo váznout na vašem majetku. Vztahuje se pouze na nárok na náhradu škody, který máte vůči jiné osobě za vaše zranění. Přesto se musíte domluvit na vyrovnání, jinak existují další právní prostředky, které může nemocnice uplatnit.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.