Poznejte Boha

Takto Ježíš popsal základní prvky pravého uctívání: „Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, musí uctívat v duchu a pravdě.“ (Jan 4,24)

Uctívejte v duchu

Můžete být zcela ortodoxní ve svých názorech, a přesto nedokážete vyjádřit chválu takto úžasnému Bohu. Ano, naše uctívání Boha by mělo být založeno na pravdě a mělo by zapojovat mysl a intelekt. Uctívání však také zapojuje city, srdce a emoce. To však neznamená, že uctívání bude vždy emocionálním zážitkem.

Přemýšlejte o tom: lidé vyjadřují své emoce na svatbách, fotbalových a baseballových zápasech a politických shromážděních. Ale když to udělají v kostele, jsou označeni za fanatiky! Bible nás však povzbuzuje, abychom otevřeně vyjadřovali Bohu chválu.

„Protože je tvá milující laskavost lepší než život, budou tě mé rty chválit. Tak tě budu blahoslavit, dokud jsem živ, pozvednu své ruce ve tvém jménu.“ (Žalm 63,3-4)

Uctívání v pravdě

Studium Bible a uctívání jdou ruku v ruce. Když se obojí oddělí, začínají problémy.

„Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti, učíce a napomínajíce se navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívajíce s milostí ve svých srdcích Pánu.“ (Kol 3,16)

Uctívání v pravdě znamená, že se budeme vyhýbat tomu, co není biblické. Pokud nemůžeme říci jako Petr: „To je to, o čem se mluví,“ neměli bychom se tím zabývat. Měli bychom uctívat Boha Písma, Boha svatosti, spravedlnosti, lásky a milosrdenství – ne Boha, kterého jsme si sami vymysleli.

Bůh dnes hledá pravé ctitele –

  • pravé ctitele, kteří budou Boha uctívat ne nutně proto, že se jim chce, ale proto, že Bůh je toho více než hoden.
  • Pravé ctitele, kteří budou zpívat své písně v noci.
  • Pravé ctitele, kteří budou uctívat v písni, službě a dávání.
  • Pravé ctitele, kteří budou uctívat v duchu a v pravdě.

Kéž bychom dnes byli těmi pravými ctiteli!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.