Vad är en sjukhuspanträtt?

25 april 2020

Sjukhuspanträtt

Sjukhuspanträtt

Sjukhuspanträtt är en rättighet som beviljas sjukhus och leverantörer av akutmottagningar och som gör det möjligt för dem att kräva betalning för sina tjänster från de pengar som den skadade personen får tillbaka i ett personskadeståndskrav mot den som orsakat skadan. Uttrycket: ”hospital lien” är en förkortning för ”hospital and emergency services lien”. Det är en rättighet som skapats genom lag som inträder automatiskt och som ofta åtföljs av ett skriftligt meddelande om en sjukhuspanträtt, även om detta inte är ett krav. Säkerhetsrätten gäller endast i nödsituationer och för rimlig och nödvändig medicinsk vård som tillhandahålls till följd av nödsituationen under en bestämd period.

Varför fick jag ett meddelande om en sjukhuspanträtt?

Du har troligen fått detta eftersom du nyligen behandlades på sjukhus för en skada som orsakades av någon annans vårdslöshet. När du råkar ut för en olycka, oavsett om det är en bilolycka, ett hundbett eller någon annan typ av olycka, kommer det behandlande sjukhuset, om det misstänker att den orsakades av någon annan, att lämna in en panträtt för att hindra den personen eller dennes försäkringsbolag från att lösa ditt fall utan att betala sjukhusets räkningar. Genom att lämna in en panträtt i länets register och skicka ett skriftligt meddelande till dig meddelar de alla advokater som företräder dig och alla försäkringsbolag som företräder den person som orsakade din skada att om de inte betalar deras krav kommer de att stämma dessa personer direkt.

När en sjukhuspanträtt inträder?

Enligt Texas Property Code 55.002(a) får sjukhusen automatiskt en panträtt mot ”en talan eller ett krav från en person som får sjukhustjänster för skador som orsakats av en olycka som tillskrivs någon annans vårdslöshet”. Enkelt uttryckt innebär det att om du skadas på grund av någon annans vårdslöshet så att du kan väcka talan mot honom eller henne för att få ersättning för skadorna, så kommer sjukhusets panträtt för den relaterade vården omedelbart att knytas till din fordran. För att panträtten ska kunna tas i anspråk måste patienten läggas in på sjukhuset för akut sjukvård inom 72 timmar efter den händelse som krävde vården. Akutsjukvård definieras som ”tjänster som används för att reagera på en individs upplevda behov av omedelbar medicinsk vård och för att förhindra dödsfall eller förvärring av fysiologisk eller psykologisk sjukdom eller skada”. Så länge som tjänsteleverantören har en rimlig uppfattning om att personen behöver omedelbar medicinsk vård och tillhandahåller vård i enlighet med detta, gäller panträtten. Panträtten omfattar både det intagande sjukhuset och ett sjukhus till vilket personen överförs för behandling av samma skada. En liknande panträtt för akutmedicinska tjänster beviljas leverantörer av akutmedicinska tjänster, t.ex. ambulanssjukvårdare eller akutläkare i län med mindre än 800 000 invånare. När anspråket har fastställts meddelar leverantören om kravet genom att registrera det i länets register.

Vad gäller en sjukhuspanträtt?

En sjukhuspanträtt gäller för själva orsaken till en talan om personskada samt för den förlikning eller dom som följer därav. Se Texas Property Code 55.003. Det är inte knutet till ersättning från arbetstagaren eller till den skadelidandes egen icke-offentliga ansvarsförsäkring. Detta har ansetts betyda att panträtten inte gäller för den skadelidandes egen oförsäkrade/underförsäkrade trafikförsäkring eftersom den inte är en ”offentlig ansvarsförsäkring”. Det gäller inte heller i vissa fall med järnvägsarbetsgivare.

Vilken behandling täcker en sjukhuspanträtt?

En sjukhuspanträtt täcker de första 100 dagarna av akutsjukvård som tillhandahålls av det ursprungliga sjukhuset eller ett sjukhus som patienten överförs till för vård. Det belopp som täcks är endast de rimliga och nödvändiga avgifterna för tjänsterna – det får inte överstiga en rimlig taxa. ”Emergency Medical Services Liens” är begränsade till högst 1 000 dollar och täcker endast akutläkarens avgifter för de första sju dagarna av akutvård.

Hur fullföljer man en sjukhuspanträtt?

För att kunna genomföra panträtten måste den vara ”fullföljer”. Den som innehar panträtten måste skicka ett skriftligt meddelande om panträtten till patienten samt lämna in ett meddelande om panträtt till den länstjänsteman där tjänsterna utfördes. Anmälan måste dessutom lämnas in innan pengarna betalas ut till den skadelidande. Om en annan förares försäkring efter en bilolycka betalar ut pengar till den skadade innan en panträtt har lämnats in, har sjukhuset alltså ingen fordran på försäkringsbolaget.

Vem berörs av en panträtt från ett sjukhus?

När en panträtt väl är ”fullbordad” får alla automatiskt kännedom om den i enlighet med lagen. Detta innebär att försäkringsbolag som betalar ut ersättningar och advokater som samlar in och distribuerar ersättningsmedel för skadade offer måste kontrollera med länsstyrelsen för att se om något meddelande om en sjukhuspanträtt har lämnats in. Om de misslyckas med att lokalisera och respektera en fullbordad panträtt har akutmottagningen nu en direkt orsak att väcka talan mot dem för att de betalat ut medel utan att först ha reglerat panträtten. Om din advokat har fått kännedom om att ett sjukhus har en panträtt måste han alltså förhandla och göra upp med dem, annars kan han bli stämd direkt av leverantören av akutvårdstjänster i fråga. Leverantören behåller också rätten att stämma det skadade offret.

Måste du betala sjukhuset om det inte finns någon panträtt?

Oavsett om det finns en panträtt eller inte är du fortfarande skyldig att betala sjukhusets räkningar. Om du inte gör det har de fyra år på sig från det datum då tjänsterna tillhandahölls att stämma dig för att driva in räkningarna. Texas Hospital Lien Law utvidgar helt enkelt de möjligheter som ett sjukhus har att söka till att även omfatta skadevållaren, dennes försäkringsbolag och/eller företrädare och din advokat om någon av dem underlåter att respektera panträtten efter det att anmälan om panträtten har gjorts.

Vad ska jag göra med anmälan om sjukhuspanträtt?

Om du redan har en advokat för personskador som handlägger ditt fall bör du överlämna anmälan om sjukhuspanträtt till din advokat. Om du inte har någon advokat och en annan person är ansvarig för dina skador bör du kontakta en advokat. Lös aldrig ditt krav mot den försumliga personen utan att försäkra dig om att du har tillräckligt med pengar och/eller en plan för att lösa sjukhusets panträtt. Om det var du som var skyldig till skadan kan inte panträtten tas i anspråk på din egendom. Det gäller endast ett skadeståndsanspråk som du har mot en annan part för dina skador. Du måste fortfarande vidta åtgärder för att reglera ditt konto eller så finns det andra rättsliga åtgärder som sjukhuset kan vidta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.